Stundenplan JG2

MontagDienstagMittwochDonnerstagFreitag
1
ku12/5
lth2/8
E13/5
E24/4
E33/8
E44/10
Ethik3/2
G3/6
SpWeG1
Wi5/6
GeoSG2
GkBG
MuSG1
KuHG
Ch1/8
B21/12
B11/8
Ph1/10
2
ku12/5
lth2/8
E13/5
E24/4
E33/8
E44/10
Ethik3/2
G3/6
SpWeG1
Wi5/6
GeoSG2
GkBG
MuSG1
KuHG
Ch1/8
B21/12
B11/8
Ph1/10
3
evr13/6
evr25/9
kr5/10
eth2/5
D13/8
D21/3
D34/10
D44/2
B11/12
B11/12
Ph1/10
D14/4
D24/2
D35/1
D45/4
4
evr13/6
evr25/9
kr5/10
eth2/5
D13/8
D21/3
D34/10
D44/2
M11/11
M21/12
M31/3
M41/4
E13/5
E24/9
E35/6
E45/9
D14/4
D24/2
D35/1
D45/4
5
M15/1
M25/10
M33/3
M45/9
geo11/3
geo23/2
geo33/3
gk1
gk2
gk3
M11/11
M21/12
M31/3
M41/4
ku22/5
ku32/6
Ch1/8
B21/9
6
M15/1
M25/10
M33/3
M45/9
geo11/3
geo23/2
geo33/3
gk1
gk2
gk3
ku22/5
ku32/6
Ch1/8
B21/9
7
Chor2/7
Chor2/7
8
Ethik3/5
G5/2
SpWeG1
Wi1/3
GeoSG2
GkBG
MuSG1
KuHG
g13/5
g24/4
g35/2
KA1/3
KA
KB1/13
KB1/15
KC4/1
KC2/3
KD
KD5/7
KD
E13/4
E23/5
E35/2
E45/3
9
Ethik3/5
G5/2
SpWeG1
Wi1/3
GeoSG2
GkBG
MuSG1
KuHG
g13/5
g24/4
g35/2
KA1/3
KA
KB1/13
KB1/15
KC4/1
KC2/3
KD
KD5/7
KD
sp1WeG1
sp2WeG2
sp3WeG3
10
Ph1/7
KA1/3
KA
KB1/13
KB1/15
KC4/1
KC2/3
KD
KD5/7
KD
sp1WeG1
sp2WeG2
sp3WeG3
11
KA1/3
KA
KB1/13
KB1/15
KC4/1
KC2/3
KD
KD5/7
KD
Gruber & Petters GmbH - Austria - Untis Stundenplan Software - Gruber & Petters Software